medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton záštitu nad konferenciou prevzali
pani Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR,
pani Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa,
pán Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava

Pozadie konferencie

Novodobým základom zmien v oblasti duševného zdravia bola Nežná revolúcia v roku 1989 vo vtedajšom Československu, ktorá zásadným spôsobom zmenila život obyvateľstva. Tým sa vytvoril priestor pre občiansku spoločnosť, v rámci ktorej vznikli aj viaceré združenia pre duševné zdravie a sociálnu starostlivosť, vrátane organizácií pacientov a užívateľov komunitných služieb a ich príbuzných. Tretí sektor sa vtedy v tejto oblasti venoval predovšetkým potrebám tých ľudí, ktorí pomoc najviac potrebovali, avšak neraz najmenej dostali.

Už v roku 1990 vypracoval vtedajší hlavný odborník pre psychiatriu MUDr. Jozef Hašto z poverenia Ministra zdravotníctva MUDr. Alojza Rakúsa „Podklady k reforme psychiatrickej starostlivosti v SR“. Po tom, ako sa viac ako 160 aktívnych prispievateľov z radov psychiatrov, klinických psychológov a sestier zúčastnilo na konečných prácach, bola táto smerodajná reforma už v roku 1991 schválená Ministerstvom zdravotníctva SR. Tým bol daný silný impulz pre obrat od stigmatizácie, separácie až segregácie k integrácii a tým aj pre podporu a rozvoj duševného zdravia.

Koncepcia prevencie Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej WHO), ktorá zahŕňa primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu, si totiž vyžiadala, aby sa pozornosť nevenovala iba liečbe a rehabilitácii pacientov. Nemenej významne je predchádzanie ochoreniu zdravého obyvateľstva. V tom období neurovedy aj potvrdili, že nie je zdravie bez duševného zdravia. Niet divu, že postupne stále viac štátov považovalo za potrebné, aby duševné zdravie nebolo iba jednou z priorít v rámci zdravotníctva, ale celej spoločnosti.

A tak v rámci tohto procesu bol na Slovensku v rokoch 2002 – 2005 realizovaný 3-ročný medzinárodný projekt „Transformácia na integrovaný systém starostlivosti o duševné zdravie“. Projekt sa mohol opierať o v predchádzajúcich rokoch vybudovaný model tetralógu. Je to dialóg štyroch strán: pacientov, ich príbuzných, zdravotníckych a sociálnych pracovníkov a zástupcov verejnosti, vrátane zodpovedných inštitúcií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Jej cieľom bolo vytvoriť predpoklady, aby transformácia v oblasti duševného zdravia bola v súlade s potrebou obyvateľstva. Projekt bol v roku 2005 predstavený na konferencii ministrov zdravotníctva v Helsinkách.

V tom istom období bol na Slovensku vypracovaný a Vládou SR v októbri 2004 schválený Národný program duševného zdravia (ďalej NPDZ). Tento dokument bol vytvorený v súlade so schválenou Deklaráciou a Akčným plánom o duševnom zdraví WHO pre Európu, ktorú vtedy podpísali všetci ministri zdravotníctva na už spomínanej konferencii v Helsinkách a ktorý vychádzal z materiálov WHO v oblasti duševného zdravia. V novembri 2005 bol Vládou SR schválený i Akčný plán NPDZ. Krátko na to bol v roku 2006 prijatý OSN Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím.

V júni 2005 WHO spolu s MZ a Integrou usporiadali medzinárodnú konferenciu o duševnom zdraví v Bratislave, kde bol NPDZ predstavený. Na tejto konferencii prítomná delegácia z Kalifornie popri predstavenia svojho modelu starostlivosti o duševné zdravie ponúkla aj Slovensku spoluprácu v tejto oblasti.

V Slovenskej republike sa realizovali a realizujú aj zmeny v oblastiach, ktoré sú na podporu rozvoja duševného zdravia úzko naviazané. Sú to napr. prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, ako podpora rozvoja integrovaných ambulantných a terénnych služieb; vzdelávanie a príprava zdravotných pracovníkov a profesionálov na prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v oblasti špecializovanej psychiatrickej zdravotnej starostlivosti, stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej a dlhodobej starostlivosti.

Európska únia zaradila v aktuálnom programovom období duševné zdravie tiež medzi svoje priority a schválila pilotný projektu reformy psychiatrickej starostlivosti v Českej republike.

Za týchto okolností považujú organizátori a spoluorganizátori konferenciu vhodne načasovanú, aby sa pre zainteresovaných na Slovensku v takejto komplexnej a v mnohom inovačnej oblasti uľahčila spolupráca na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni. Vzhľadom na svoju výhodnú geografickú polohu prispieva Bratislava zároveň k posilneniu kooperácie na medzinárodnej úrovni.

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

NAPÍŠTE NÁM