medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton záštitu nad konferenciou prevzali
pani Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR
a pani Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa

Program

Štvrtok 5.9.2019

Celý program konferencie bude simultánne tlmočený slovenčina – angličtina.

8:00 – 9:00
Registrácia účastníkov

9:00 – 9:15

Otvorenie konferencie – Duševné zdravie a zmysluplný život
Predsedníctvo: Darina Sedláková

Integrácia duševného zdravia do primárnej starostlivosti a iné platformy zabezpečenia služieb
Dan Chisholm


9:15 – 11:00

I. BLOK:
Sekundárna a terciárna prevencia – Reforma psychiatrickej starostlivosti na Slovensku a v Čechách (zotavenie a právo osôb so zdravotným postihnutím)
Predsedníctvo: Ľubomíra Izáková, Martin Hollý

(každý príspevok 12 min)

Môj život sa stáva zase mojím životom
Martina Džarová a kol. (Klub priateľov duševného zdravia Integra)

Sme na Slovensku pripravení na reformu psychiatrickej starostlivosti?
Ľubomíra Izáková

Duševné zdravie v kontexte meniacich sa sociálnych služieb a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len CRPD)
Miroslav Cangár

Reforma psychiatrickej starostlivosti v Českej republike
Ján Pfeiffer

Implementácia Centra duševného zdravia ako kľúčového prvku komunitnej starostlivosti do Psychiatrickej nemocnice Bohnice – prípadová štúdia
Martin Hollý, Miroslav Pastucha


11:00 – 11:30
prestávka


11:30 – 13:00

II. BLOK:

pokračovanie I. bloku a:

Podpora a primárna prevencia (spokojnosť a zdravie)
Predsedníctvo: Jana Hurová, Martin Knut

(každý príspevok 12 min)

Možnosti psychosociálnych aktivít v rámci ústavného psychiatrického zariadenia
Marek Zelman

Reforma psychiatrickej starostlivosti z pohľadu ľudských práv
Maroš Matiaško, Zuzana Durajová

Druhý stupeň psychologickej liečby (psychologická liečba s nižším stupňom intenzity)
Miloš Šlepecký, Katarína Jandová, J. Praško

Stigma psychických porúch na Slovensku
Miroslava Palušná

Preventívny program o duševnom zdraví pre mládež s názvom „Šialený? No a!“ na Slovensku
Jana Hurová

Ako sa lieči nezáujem o duševné zdravie? Prípadová štúdia kampane Ligy za duševné zdravie
Martin Knut, Vladimír Slivka


13:00 – 14:00
obed


14:00 – 15:30
WORKSHOPY

Workshop A
Podpora a primárna prevencia
Moderátori: Alexandra Bražinová, Zuzana Katreniaková
Workshop B
Sekundárna a terciárna prevencia
Moderátori: Ján Pfeiffer, Miroslav Cangár

15:30 – 15:45
prestávka


15:45 – 17:00
Panelová diskusia – zhrnutie výsledkov z workshopov


19:00
Slávnostná večera

Piatok 6.9.2019

8:30 – 9:00
Registrácia účastníkov
Celý program konferencie bude simultánne tlmočený slovenčina – angličtina.


9:00 – 10:30

III. BLOK
Medzinárodná spolupráca v globalizujúcom sa svete
Predsedníctvo: Michaela Amering, Thomas Becker

každý príspevok 12 min)

Zotavenie v duševnom zdraví: preformovanie zodpovednosti
Michaela Amering

Zapojenie rovesníkov/spoločníkov a reforma duševného zdravia – reflexia
Thomas Becker

Odolnosť v regióne Pfalzko – duševné zdravie ako sociálna úloha
Paul Bomke

Univerzálna prevencia na školách – najlepšia prax „Šialený? No a!“
Manuela Richter, Norbert Göller

Včasná prevencia v oblasti duševného zdravia – Kde je jej miesto?
Alena Vrbová

Európsky komparatívny pohľad na duševné zdravie a ľudské práva: Kroky k integrovaným a zmysluplným životom
Nikoleta Bitterová


10:30 – 11:00
prestávka


11:00 – 12:30

IV. BLOK
Národný program duševného zdravia Slovenskej republiky a jeho ďalší prínos (uskutočnenie dohodnutého)
Predsedníctvo: Iveta Nagyová, Zuzana Stavrovská

(každý príspevok 12 min)

Výskyt duševných porúch na Slovensku – medzera v liečbe
Alexandra Bražinová

Perspektívy integrovanej starostlivosti pre ľudí s chronickými duševnými poruchami a poruchami správania v podmienkach Slovenskej republiky
Iveta Nagyová, Vladimíra Timková, Zuzana Katreniaková, Andrea Pavličková, Donna Henderson

Potreba systémového riešenia dlhodobej starostlivosti pre občanov s duševnými poruchami a poruchami správania umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb
Denisa Nincová

Demencia ako priorita verejného zdravotníctva
Zuzana Katreniaková

Príprava na prácu a zamestnávanie osôb s duševnými ochoreniami ako súčasť začlenenia do komunitného života
Viera Záhorcová

Otvorenosť a udržateľnosť: ďalších 25 rokov Integry
Pětr Nawka


12:30 – 13:30
obed


13:30 – 15:00

WORKSHOPY

Workshop A
Podpora a primárna prevencia
Moderátori: Norbert Goeller alebo Manuela Richter, Barbora Hrdličková
Workshop B
Sekundárna a terciárna prevencia
Moderátori: Paul Bomke, Marek Zelman

15:00 – 15:30
prestávka


15:30 – 17:00
Panelová diskusia – zhrnutie výsledkov z workshopov


19:00
večera


POSTERY:

Osamelosť sociálnej izolácie a sociálne začlenenie závislých ľudí v perspektíve abstinencie
Ján Kahan

Komunitná starostlivosť o duševné zdravie
Laura Kundrátová

BYŤ či ŽIŤ? (aby každý deň mal svoju farbu, chuť, vôňu a iskru)
Katarína Mažárová

Workshop: Perspektívy a možnosti duševne chorých
Ľudovít Novota

Workshop: Ako získať spokojnosť a udržať si ju
Monika Piliarová, Erika Rosiarová

Komunitná sociálna práca a duševné zdravie
Erika Rosiarová, Monika Piliarová, T. Bartková

Poznatky z monitorovacích činností komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
Zuzana Stavrovská

Štandardné diagnostické a terapeutické postupy a ich zavádzanie do praxe v liečbe duševných ochorení
Miloš Šlepecký, Katarína Jandová, J. Praško

Knižnica – partner a navigátor na ceste k zdravému ja
Soňa Šóky

Príprava študentov sociálne práce na prácu s ľuďmi s duševnými poruchami
Michaela Šuľová

ČR Příběh rozvoje programu BNA v ČR
Radka Votavová

Komunitná starostlivosť o ľudí s obsedantno-kompulzívnou poruchou
Simona Vasiľková, Milana Kovaničová, Eva Pálová

Odľahčovacia služba a dôležitosť jej využívania príbuznými osôb s duševnou poruchou
Žaneta Kováčiková

Sobota 7. september 2019

9:00 – 10:30

Workshop
Rozvoj siete spolupráce na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na individuálnej a spoločenskej úrovni

10:30 – 11:00
prestávka


11:00 – 12:30
Panelová diskusia s prezentáciou výstupu z konferencie

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

INTEGRA, o.z.

NAPÍŠTE NÁM