medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton záštitu nad konferenciou prevzali
pani Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR
a pani Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa

Registrácia

Konferenčné poplatky

Lekári, psychoterapeuti, psychológovia, vedúci pracovníci 80,- €
Sestry, sociálni pracovníci, pracovní terapeuti 40,- €
Lekár nad 70 rokov 40,- €
Pacienti, prijímatelia sociálnych služieb 5,- €
Príbuzní pacientov, prijímateľov, študenti, dobrovoľníci 10,- €

Konferenčný poplatok zahŕňa: vstup na všetky odborné podujatia, konferenčné materiály, občerstvenie počas prestávok, obedy, spoločenský večer, certifikát o účasti na podujatí vrátane získaných kreditov (pridelených v súlade s medzinárodnými kritériami (EACCME)).

Kapacita podujatia je obmedzená. Rozhodujúcim dátumom je dátum Vašej on-line registrácie a jej úhrady.

Hodnotenie ARS CME:
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s pridelením kreditov. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou akreditačnou radou (EACCME).

Platobné podmienky

Pri registrácii na konferenciu DUŠEVNÉ ZDRAVIE A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT prosíme o zaplatenie registračného poplatku, inak Vaša registrácia nebude akceptovaná. Po prijatí Vašej registrácie Vám organizátor vystaví a zašle POKYN K PLATBE s prideleným variabilným symbolom, na základe ktorého je potrebné platbu zrealizovať.

Registračné poplatky je nutné uhradiť v plnej výške pred začiatkom konferencie bankovým prevodom na účet:

Bankové údaje

Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o.
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol: po zaregistrovaní Vám bude priradený variabilný symbol
Konštantný symbol: 0308
Poznámky:

  • do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
  • ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
  • pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku

Možnosť platby

Ponúkame Vám ďalšiu možnosť úhrady a to platobnými kartami typu MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro a American Express. Pre platbu platobnou kartou môžete využiť on-line platobný systém pri registrácii účastníkov. Upozorňujeme účastníkov, aby si skontrolovali, či majú od banky povolenie k internetovým platbám a taktiež dostatočný limit pre odoslanie platby.

Storno registrácie

Organizátor konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e-mailom na kami@agenturakami.sk. Zrušenie po telefóne nebude akceptované.

do 5. 6. 2019 - bez storno poplatku
od 6. 6. 2019 - 50 % storno registračného poplatku
od 6. 8. 2019 - 100 % storno registračného poplatku

Registračný formulár

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ – Agentúra KAMI, s.r.o., so sídlom Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len ,,Prevádzkovateľ“) spracúva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je organizačné zabezpečenie odborného vedeckého vzdelávacieho podujatia na medzinárodnej úrovni, ktoré je považované za sústavne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje v absolútnom bezpečí. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle https://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo u nás.

Typ registrácie

* V prípade nejasností a iných otázok ohľadom registrácie nás, prosím, kontaktujte TU

80,- €
80,- €
40,- €
40,- €
40,- €
5,- €
10,- €
40,- €

Účasť

Fakturačné údaje

Ak požadujete vystaviť faktúru, vyplňte fakturačné údaje.


 


 

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

INTEGRA, o.z.

NAPÍŠTE NÁM