medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton

Výzva na zapojenie sa do prípravy konferencie

Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej WHO) uvádza, že každému jednotlivcovi by mala  byť poskytnutá spravodlivá šanca využiť svoj zdravý potenciál tak, aby boli prekonané všetky odvrátiteľné prekážky k jeho naplneniu.

Preto príprava konferencie o duševnom zdraví a zmysluplnom živote je založená na potrebách, očakávaniach, požiadavkách a podnetoch všetkých tých ľudí na Slovensku, ktorých sa témy konferencie týkajú a chcú sa do procesu jej prípravy aktívne zapojiť.

Vaš názor je dôležitý. Sme odkázaní na Vašu pomoc. Či sa chcete zapojiť ako pacienti/klienti/ prijímatelia služieb, či ako zdravotnícki a sociálni pracovníci, či ako príbuzní (deti/rodičia), alebo ako žiaci/učitelia,

zamestnanci/zamestnávatelia a ďalší ľudia/zariadenia poskytujúce služby. Všetci sme „na jednej lodi“ a na účinnú realizáciu vyššie uvedenej požiadavky WHO potrebujeme tomu zodpovedajúce predpoklady.

Vaše podnety a návrhy k spolupráci očakávame na e-mailovej adrese: info@mhbratislava.sk

Boli by sme radi, ak by ste túto informáciu o možnosti zapojenia sa ďalej šírili, aby sa mohlo na príprave konferencie podieľať čo najviac relevantných ľudí, a tak dospieť k plodným výstupom.

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

INTEGRA, o.z.

NAPÍŠTE NÁM