medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton

Tetralógová výzva na zapojenie sa do prípravy konferencie a manifestu

Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej WHO) uvádza, že každému jednotlivcovi by mala  byť poskytnutá spravodlivá šanca využiť svoj zdravý potenciál tak, aby boli prekonané všetky odvrátiteľné prekážky k jeho naplneniu.Preto je príprava konferencie o duševnom zdraví a zmysluplnom živote založená na potrebách, očakávaniach, požiadavkách a podnetoch všetkých tých ľudí na Slovensku, ktorých sa témy konferencie týkajú.

Sme radi, že sa už mnohí z Vás zapojili do dvoch videokonferencií, ktoré prebiehajú formou tetralógu (dialógu štyroch strán – viď pozadie konferencie), kde je možné komunikovať ako pacient/klient/prijímateľ služieb, či ako zdravotnícky a sociálny pracovník, či ako príbuzný (dieťa/rodič), alebo ako žiak/učiteľ, zamestnanec/zamestnávateľ, ale aj ďalší ľudia/zariadenia poskytujúce služby. Takto sa ocitáme „na jednej lodi“ a môžeme začať s tvorbou programu konferencie a jeho manifestu.

Príčinu pre usporiadanie takejto konferencie možno nájsť aj v prísloví, že diabol je v detaile. Napr. formou separovania ducha od tela, duševného zdravia od telesného zdravia, alebo slobody od zmysluplného života. Aby takýto duch mohol ovládnuť nielen jednotlivcov, ale aj spoločnosť. Podobá sa to známemu “divide et impera – rozdeľuj a panuj”. Pripomína to aj prehnanú individualizáciu na úkor spolupatričnosti medzi ľuďmi, ktorá sa prejavuje napríklad rastúcou diferenciáciou, špecializáciou, fragmentáciou, separáciou alebo oddeľovaním sa ľudí od seba, bez primeranej a prirodzene ľudskej integrácie so zvyšným životom.

Našťastie, vieme aj nasledovné. Každý jednotlivec je súčasťou spoločnosti a naopak, spoločnosť sa vytvára z nás jednotlivcov. Všetko so všetkým v živote súvisí. Inak povedané, diferenciácia a integrácia sú dve strany jednej a tej istej mince.

Z toho okrem iného vyplýva, že každý človek má právo na nezávislý život a na začlenenie sa do spoločnosti. Je to aj zakotvené v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je pre štáty záväzným dokumentom. Potvrdzuje to, že namiesto nezriedkavého pokračovania v ponižovaní ponížených je zabezpečené ich povyšovanie. Čiže sila práva namiesto práva sily.

Vymáhateľnosť práva však závisí od vyspelosti občianskej spoločnosti a siete spolupráce na rôznych úrovniach. I keď sa demokracia na Slovensku udomácňuje ešte len 30 rokov, vznikli tu rôzne užitočné tradície, ako už spomínaný tetralóg. V ňom komunikujú zástupcovia ľudí so skúsenosťami s duševnými problémami a postihnutím, ich príbuzní, profesionáli a zástupcovia verejnosti na výške očí, aby sa zohľadnili rovnako vlastné potreby ako aj potreby tých ostatných účastníkov tohto dialógu.

Tetralóg uľahčuje prekonanie predsudkov a stigmatizácie. Naviac posilňuje slobodu a zodpovednosť vo vzťahu k druhým ľudom ako aj voči sebe samému. Tento model sa nemusí použiť iba pri terciárnej prevencii (rehabilitácii), ale aj v oblasti podpory duševného zdravia. Ako príklad môže slúžiť školský projekt „Šialený? No a!”, kde by sa štyri strany skladali zo žiakov, ich rodičov, učiteľov a zástupcov verejnosti, ktorí sú zodpovední za vzdelávanie. Všetky skupiny obyvateľstva majú svoje oprávnené potreby, či už ako zamestnanci alebo zamestnávatelia, deti alebo rodičia atď. Jednostranné uprednostnenie rôznych skupín vytvára iba ďalšie nespravodlivosti.

Ako už bolo spomenuté pri uvítacom príhovore, podpora a prevencia duševného zdravia sú navzájom prepojené. Avšak nemala by byť uprednostnená prevencia pred podporou. Základom je duševné zdravie vrátane našich osobných schopností a nie choroby a deficity. To je v súlade s výpoveďou Konfúcia, že je lepšie zasvietiť malé svetlo, ako sa sťažovať na veľkú tmu. Určite existujú tma, problémy alebo choroby, ktoré chcú byť pomenované a vydiferencované. Rozdiel, ktorý robí rozdiel, je ten, že sa nezabudne popri diferenciácii aj na svetlo integrácie. Toto svetlo je v každom z nás kým žijeme, aj keď môžeme o tom pochybovať alebo na to pozabudnúť.

Čím viac v sebe nájdeme odvahu postaviť sa výzvam našej doby, tým viac nás naša otvorenosť dovedie k zmysluplným zmenám a riešeniam, čiže k väčšej individuálnej slobode a ľudskej spolupatričnosti. Spoločná tetralógová príprava konferencie a vypracovanie manifestu môžu viesť k udržatelnejšiemu posilneniu duševného zdravia v našej spoločnosti a tým aj k vytváraniu podmienok pre rozvinutejšie individuálne duševné zdravie.

Ďakujeme za všetky doterajšie príspevky v tejto rozvíjajúcej sa sieti spolupráce a tešíme sa na Vaše ďalšie podnety a návrhy na e-mailovej adrese info@MHBratislava.sk . Boli by sme radi, ak by ste túto informáciu o možnosti zapojenia sa ďalej šírili, aby sa na ďalšej príprave konferencie podieľali aj tí ľudia, ktorí sa o tejto možnosti nedozvedeli skôr.

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

INTEGRA, o.z.

NAPÍŠTE NÁM